ბანკში ანგარიშის გახსნა

საქართველოს ნებისმიერ ბანკში ანგარიშის გასახსნელად, კომპანიის დირექტორმა ან პარტნიორებმა უნდა წარადგინონ თავიანთი პასპორტი და ამონაწერი რეესტრიდან, რომელიც მიეცათ ფირმის რეგისტრაციის დროს.

გააჩნია რა ყველა აუცილებელი მონაცემები, ბანკის ოპერატორი ამზადებს ხელშეკრულებას და ხსნის მულტი ანგარიშს. პირველ რიგში ეს ანგარიში ლარებშია. ანგარიშები უცხო ვალუტაში ავტომატურად იხსნება.

ნებისმიერი თანამედროვე ორგანიზცია სარგებლობს ინტერნეტ-ბანკინგით, რომლის რეგისტრაციაც  ანგარიშის გახსნასთან ერთად ხდება. ამასთან ერთად დირექტორს მიეცემა DIGIPASS პულტი, რომლითაც შემდეგში სარგებლობს მთავარი ბუღალტერი, ოპერაციის დროს online გადასახადებით.

მთელი პროცესი მოიცავს 30 წუთს. მსგავსი მომსახურების ტარიფებს თითოეული ბანკი ინდივიდუალურად განსაზღვრავს.

ყველა სერვისი დაგვიკავშირდით