დეკლარაციის ყოველთვიური/წლიური ჩაბარება

საგადასახადო დეკლარაციის ყოველთვიური წარდგენა საგადასახო ორგანოსთვის და წლიური ანგარიშის შედგენა კომპანიების ბუღალტრული ანგარიშგების სავალდებულო კომპონენტია. ამასთან ანგარიშების წარდგენა სავალდებულოა ნებისმიერ ბიზნეს ოპერატორისთვის, - დღგ-ს  გადამხდელებისათვის და მათთვის, ვინც არ იხდის დღგ-ს. სავალდებულოა ასევე ნულოვანი ანგარიშგების წარდგენა. ბუღალტრული აღრიცხის მთავარი ამოცანა  დეკლარირებული მონაცემების სიზუსტეა. „ეკაუნტინგ სერვისს“ შესაძლებლობას გაძლევთ სრულად დაეყრდნოთ ჩვენი მომსახურების ხარისხს და შესრულებული სამუშაოს მაღალ სტანდარტს.

ყველა სერვისი დაგვიკავშირდით