ფასები და ვადები

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების მომსახურების ღირებულება განისაზღვრება ფულადი მოძრაობის ან სასაქონლე-მატერიალური ფასეულობების მოცულობის ან ბუღალტრული გატარების რაოდენობის, ასევე საწარმოს საფინანსო-სამეურნეო.

 

საქმიანობის სპეციფიკის მიხედვით. მომსახუერობის საბაზო ღირებულების გაანგარიშება ხდება ფულად-სასაქონლო ბრუნვის (ცხრილი 1) ან ბუღალტრული გატარების რაოდენობის (ცხრილი 2) საფუძველზე.

ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების მომსახურების ღირებულების გასაცნობათ გადმოწერეთ მიმდინარე პრაისიბუღალტრული აღრიცხვის წარმოების მომსახურების ღირებულება